Działalność gospodarcza została zamknięta, proszę nie kupować na stronie, Strona pokazowa. 

 Dokumenty do pobrania


regulamin e-sklepu dekorujdomek.pl
formularz reklamacyjny
pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna zawartej w sklepie


Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DEKORUJDOMEK.PL

 

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne 
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży 
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe 
§ 6 Reklamacje 
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

 

 

§1 Postanowienia ogólne:

1.1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem")  określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.dekorujdomek.pl i w szczególności reguluje:

a)      warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

b)      warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)      zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d)      zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2.     Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a)      Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem www.dekorujdomek.pl

b)     Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Anna Wojtasik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik, adres siedziby: ul. Piastowa 14, 04-528 Warszawa, NIP: 952- 164- 81- 45, REGON: 017304184, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki  pod numerem 86218, adres e-mail: sklep@dekorujdomek.pl, numer telefonu GSM 534 000 947 (opłata standardowa według cennika operatora). 

c)      Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

d)     Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e)      Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości pt. „Przyjęto zamówienie nr …..” (§. 3.7. Regulaminu);

f)       Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych ). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

g)     Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta

h)      Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

i)        Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3      Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres 
e-mail sklep@dekorujdomek.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik, ul. Piastowa 14, 04-528 Warszawa

1.4      Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5      Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

1.6      Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7      Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest: Anna Wojtasik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik, adres siedziby: ul. Piastowa 14, 04-528 Warszawa, NIP: 952- 164- 81- 45, REGON: 017304184, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: domateo@mediana.kei.pl, numer telefonu GSM 534 000 947 (opłata standardowa według cennika operatora. 

1.8.     W celu złożenia zamówienia koniecznym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1      W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2     Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3     Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Usługa Konto Klienta:

1.     Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.     Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.     Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”). Dodatkowo w przypadku posiadania konta klienta w Sklepie Internetowym mogą Państwo wprowadzać zmiany w swoich danych osobowych a także dodawać inne adres dostawy bez konieczności podawania każdorazowo pełnych danych teleadresowych.

4.     Istnieje również możliwość założenia Konta Klienta przy pomocy portali społecznościowych takich jak Facebook czy Google Plus. W przypadku chęci skorzystania z tej opcji klient nie będzie zobowiązany do podania żadnych danych osobowych, jeżeli dane niezbędne do rejestracji (dane o których mowa w pkt. 3) zostały podane podczas rejestracji w w/w portalach.

5.     Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.2. Usługa interaktywny formularz:

1.     Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2.     Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.3.3. Usługa Newsletter:

1.     Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Dodaj”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

2.     Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.4.      Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

2.4.1.    Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1.   Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@dekorujdomek.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

2.4.1.2.   Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2.  Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3.    Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.4.4.    Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1.   Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej  rejestracji w systemie Sklepu internetowego;

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";

3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie. W celu złożenia zamówienia należy kliknąć w ikonę wirtualnego koszyka znajdującą się w prawnym górnym rogu strony. Następnie zostaniemy przekierowani do sekcji, w której wyświetlane są wszelkie niezbędne informację o zamówieniu. W tym też miejscu klient ma możliwość wprowadzenia zmian w adresie dostawy, jeżeli ten podany podczas rejestracji ma ulec zmianie. Klient zostanie również poproszony o wybranie sposobu dostawy/odbioru towaru oraz sposobu zapłaty. Jeżeli wszystkie wyświetlane przez system sklepu informację się zgadzają należy przejść do kolejnej podstrony za pomocą przycisku „Przejdź  dalej”. Na kolejnej podstronie znajduje się podsumowanie zamówienia. W tym też miejscu jest możliwość wyrażenia zgody na przekazanie naszego adresu do serwisu internetowego działającego pod adresem www.ceneo.pl, który gromadzi opinię Klientów na temat naszego Sklepu.  W celu złożenia zamówienia należy kliknąć w przycisk „Zamów i zaplać”.

3.3.  W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „kup teraz" i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Klient proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu. Jeżeli wszystkie wyświetlane przez system sklepu informację się zgadzają należy przejść do kolejnej podstrony za pomocą przycisku „Przejdź  dalej”. Na kolejnej podstronie znajduje się podsumowanie zamówienia. W tym też miejscu jest możliwość wyrażenia zgody na przekazanie naszego adresu do serwisu internetowego działającego pod adresem www.ceneo.pl, który gromadzi opinię Klientów na temat naszego Sklepu.  W celu złożenia zamówienia należy kliknąć w przycisk „Zamów i zaplac”.

3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.5.  W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem (dotyczy jednie klientów niezarejestrowanych w Sklepie).

3.6.   Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamów i zapłać”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.7.   Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres 
e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia (wiadomość pt. Przyjęto zamówienie nr 332). Wiadomość ta będzie określać wszystkie istotne postanowienia umowy w tym zawierać będzie szczegółowe informacje o zamówieniu. Ponadto do wiadomości mailowej Sprzedawca dołączy 
w formie załączników następujące dokumenty: regulamin Sklepu Internetowego, wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza reklamacyjnego. W treści wiadomości znajduje się link, który kupujący zobowiązany jest kliknąć w celu potwierdzenia chęci zawarcia umowy. Brak potwierdzenia ze strony Kupującego może się łączyć z niedojściem umowy do skutku (sprzedawca zastrzega sobie możliwość próby kontaktu z klientem, który nie potwierdził złożonego zamówienia). W przypadku kiedy klient wybrał sposób płatności przelewem, Sprzedawca oczekuje na zapłatę za zamówienie przez 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie w/w terminu, Sprzedawca anuluje złożone przez klienta zamówienia.

3.8.   Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Anną Wojtasik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik, adres siedziby: ul. Piastowa 14, 04-528 Warszawa, NIP: 952- 164- 81- 45, REGON: 017304184, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki 86218, adres e-mail: sklep@dekorujdomek.pl, numer telefonu GSM 534 000 947 (opłata standardowa według cennika operatora.  .

3.9.      Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową zatytułowaną Przyjęto zamówienie nr ...”. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia (bądź o jego braku) w ciągu 48 h od dnia złożenia zamówienia przez klienta.

3.10.     Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu)

3.11.     Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

c) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych Klientów)

3.12.     Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00 

3.13.     Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1     Płatność

4.1.1.    Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2.    Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3.   Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej - płatności za pobraniem

b) bezgotówkowej :

- płatność przelewem na rachunek Sklepu (82 1940 1076 5819 1235 0000 0000 Credit Agricole Bank S.A.)

 - płatność za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24  

c) płatność przy odbiorze;

4.1.4.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2.    Dostawa

4.2.1.    Zamówienia złożone  przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 4 dni robocze od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia. 

4.2.2.    Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

4.2.3.    W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż  trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7 Regulaminu).

4.2.4.    Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 8 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.10 Regulaminu.

4.2.5.    Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być:

I.          DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000047237

  4.3.    Odbiór towarów

4.3.1.    Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2.      W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić  protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3.    Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej  prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4.    W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§ 5 Dane osobowe

5.1.     Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2.     Administratorem danych osobowych jest Anna Wojtasik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik, adres siedziby: ul. Piastowa 14, 04-528 Warszawa, NIP: 952- 164- 81- 45, REGON: 017304184, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: sklep@dekorujdomek.pl, numer telefonu GSM 534 000 947 (opłata standardowa według cennika operatora. 

5.3.     Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej przywołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.4.     Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Sprzedawca.

5.5.     Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik, ul. Piastowa 14, 04-528 Warszawa, bądź też mailowo na adres sklep@dekorujdomek.pl.

§ 6 Reklamacje

6.1.    Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2.  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik, ul. Piastowa 14, 04-528 Warszawa,

6.1.3.    Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@dekorujdomek.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1  Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

6.1.4.    W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@dekorujdomek.pl. bądź listownie na adres sklepu:

Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik, ul. Piastowa 14, 04-528 Warszawa,

6.2.2.    W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6.2.3.    Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

6.2.4.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1.     Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik, ul. Piastowa 14, 04-528 Warszawa,

            lub mailowo na adres: sklep@dekorujdomek.pl.

7.2.     Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3.     Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4.     W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

7.5.     Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7.6.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7.8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10.     Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1.     Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze sklepu, www.dekorujdomek.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:

8.1.1.   Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

8.1.2.    Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej

8.1.3.    Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

8.1.4.   Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

8.1.5.   Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

  8.2.     Wszelkie materiały dostępne na stronach należących do sprzedawcy, w tym w szczególności na stronie sklepu www.dekorujdomek.pl objęte są ochroną właściwych przepisów prawa autorskiego. W przypadku wątpliwości przyjmować się będzie, iż ochroną prawa autorskiego objęte są w szczególności zdjęcia, grafiki, projekty, loga, slogany oraz inne materiały, którym można przypisać znaczenie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.2.1.    Wykorzystywanie materiałów w celach innych niż ich przeznaczenie (do wyłącznego użytku kupującego), o których mowa w pkt. 8.2 bez zgody Sprzedawcy, jest zabronione.

8.2.2.    Zabronionym jest wszelkie dalsze udostępnianie, kopiowanie i powielanie Utworów dostępnych na stronach internetowych Sprzedawcy.

8.2.3.    Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik wraz z podaniem nazwy firmy.

8.2.4.    Wszelkie znaki towarowe niebędące własnością Mediana Studio Projektów Graficznych i Ilustracji Anna Wojtasik., zostały użyte na potrzeby witryny www.dekorujdomek.pl, wyłącznie w celach informacyjnych.

8.3.     Informacja dla Klienta sklepu www.dekorujdomek.pl w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.3.1.    Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy sklep@dekorujdomek.pl lub telefoniczny pod numerem 534 000 947 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

8.4.     Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.4.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.4.1.1.   Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

8.4.1.2.   Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.4.2.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

8.5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.6.       W przypadku obrotu z przedsiębiorcami rękojmia za wady rzeczy sprzedanej zostaje z mocy umowy wyłączona.

8.7.      Zmiany w regulaminie:

8.7.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.7.2.    Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.7.3.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.8.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.9.     Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d)  za pomocą ogólnoeuropejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution)  pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

8.10.     Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy